Stichting Vrienden van Estrela da Favela

logo estrela

Beleidsplan van de Stichting
Vrienden van Estrela da Favela

Inhoudsopgave

  1.     Voorwoord
  2.     Algemene gegevens
  3.     Bestuur
  4.     Missie, visie en ambitie
  5.     De manier waarop de stichting geld werft
  6.     Het beheer en besteding van het vermogen

 

1.Voorwoord

De Stichting Vrienden van Estrela da Favela is opgericht op 17 juni 2011 door Lubbers en Dijk notarissen te Amsterdam.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52989852

Het RSIN is 850699071

 

2.Algemene gegevens 

Statutaire naam                                             : Stichting Vrienden van Estrela da Favela
Organisatietype                                             : Stichting
Opgericht                                                          : 17 juni 2011
KvK nummer                                                   : 52989852
Banknummer (IBAN)                                   : NL17ABNA0522610064
Fiscaal nummer (RSIN)                               : 850699071
Bezoekadres                          `                      : Roemer Visscherstraat 32 H 1054EZ Amsterdam
Telefoonnummer                                         : 0652431148 en 0206852958
Website                                                            : www.vriendenvanestreladafavela.org
E-mail                                                               : info@estreladafavela.com

 

3.Bestuur

Voorzitter                                                      : Bas Willering
Secretaris                                                     : Jan Roelfs
Penningmeester                                        : Rombout Breedveld

Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar.
De bestuursleden hebben geen nevenfuncties die voor de activiteiten van de stichting relevant zijn.

Beloning

Onkostenvergoeding bestuur: geen
Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: geen
Toelichting vergoeding bestuur: n.v.t.
Beloningsbeleid medewerkers: n.v.t.

Verantwoordingsverklaring

Het bestuur van de stichting vrienden van Estrela da Favela onderschrijft de principes van de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen:

Binnen Stichting Estrela da Favela is de functie ‘toezicht houden’ (het vaststellen en goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar uitvoering) duidelijk gescheiden van het besturen, dan wel de uitvoering.

Stichting Vrienden van Estrela da Favela werkt continue aan een optimale besteding van de middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt kan worden aan het realiseren van de doelstellingen.

De Stichting Vrienden van Estrela da Favela streeft naar optimale relaties met alle partijen, met gerichte aandacht voor informatieverstrekking en de inname en verwerking van wensen en klachten.

De verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van een financieel beleid. Daaronder wordt mede verstaan het beleid met betrekking tot het aanhouden of opbouwen van reserves en fondsen en het voeren van beleid inzake een verantwoord beheer.

Adviseurs

Het bestuur heeft twee adviseurs, de heren André Brantjes en Robert Bruinsma.

 

4.Missie, visie en ambitie

De Missie

De missie van de Stichting Vrienden van Estrela da Favela is het werven en beheer van fondsen ten behoeve van het in Rio de Janeiro ANBI gecertificeerde Instituto Estrela da Favela, dat de aan kansarme kinderen in de favela met onderwijs en sport een kans biedt om hun levensomstandigheden te verbeteren, meisjes en vrouwen onafhankelijker te maken en discriminatie te bestrijden.

De visie 

Omdat er in Brazilië geen cultuur is die de kansarmen helpt en ook subsidies noch daar noch in Nederland van overheidswege worden toegekend, acht de Stichting Vrienden van Estrela het noodzakelijk om het voortbestaan van Estrela mogelijk te maken door sponsorgelden uit Nederland te genereren en te beheren.

De ambitie

Het is de ambitie om het voortbestaan en de groei van Instituto Estrela da Favela mogelijk te maken. Wegens groot succes zijn er meer aanvragen om leerlingen op te nemen dan door de geringe omvang van de school opgevangen kunnen worden. Er is een wachtlijst van 80 kinderen. Door het vinden en beheren van meer donaties wil de Stichting Vrienden van Estrela het mogelijk maken dat het sinds 2012 in Brazilië actieve Instituto Estrela da Favela haar leerlingenaantal in vijf jaar kan verdubbelen én in staat zal zijn om het voortbestaan op lange termijn te garanderen. Om deze ambitie te realiseren zal een groter gebouw dienen te worden gekocht en voor onderwijs geschikt gemaakt.
Er is een reserve in kas om snel een aanbetaling te kunnen doen zodra er een geschikt gebouw op de markt komt. Er wordt tevens gezocht naar partijen, bedrijven of particulieren, die een gebouw mede willen financieren.

Overige voorbeelden van middelen om de ambitie te realiseren:
Voor het verbeteren van de lessen moeten meer schoolmaterialen als computers, digiboards, muziekinstrumenten en videoapparatuur worden aangeschaft of vervangen.
Een grotere bus is nodig om meer kinderen te kunnen vervoeren en om het voedsel voor de lunches te kunnen aanvoeren.
Ook de vervolgopleiding op de universiteit van de high potentials moet worden betaald, zodat deze hun opleidingen niet hoeven te stoppen uit geldgebrek.

 

5.De manier waarop de stichting fondsen werft

Noch vanuit de Nederlandse noch vanuit de Braziliaanse overheid worden subsidies verstrekt aan NGO’s die zich in Brazilië met onderwijs bezig houden.

De inkomsten worden geworven door via mond op mond reclame, nieuwsbrieven en de moderne media, aandacht en hulp te vragen voor het mooie onderwijsproject in de favela’s van Rio de Janeiro.

De gemiddelde inkomsten over de afgelopen jaren bedroegen 90.000 €

De globale verdeling van deze inkomsten:

Goede doelen stichtingen met aandachtsgebied Brazilië en/of onderwijs aan kansarme kinderen vormen ongeveer 20% van de inkomsten.

Enkele vaste donateurs vormen ongeveer 30% van de inkomsten.

Bezoekers van het schoolproject of personen die erover hebben gehoord en maandelijkse of jaarlijkse vaste donateurs zijn geworden betekenen ongeveer 20% van de jaarlijkse gelden.

Benefietdiners en -activiteiten georganiseerd, waarbij soms een veiling wordt gehouden maken ongeveer 10% uit van het jaartotaal.

De resterende 20% komt voort uit eenmalige donaties.

 

6.Beheer en besteding van het vermogen

Beheer: De inkomsten worden door het bestuur beheerd.
De penningmeester en een lid beheren de binnengekomen gelden.
Jaarlijks wordt een financieel overzicht gemaakt door Bos Administratie kantoor.

Bestedingen: In 2019 is 79% van de inkomsten besteed aan de salarissen van 10 man/vrouw onderwijzend en ondersteunend personeel, ongeveer 15% is betaald aan vaste lasten, zoals de huur van schoolgebouw en kantoor, transport, de dagelijkse lunch voor de kinderen, parkeergeld, bankkosten, belastingen, verzekeringen en sociale lasten. Het restant van 6% is besteed aan variabele kosten, zoals, interieur, vervolgopleidingen, onderhoud van het busje, computers, pennen, papier en buitenschoolse activiteiten als muziekonderwijs en sportieve en culturele excursies, en natuurlijk het jaarlijkse schoolreisje en verder aan alles wat in de breedste zin met het geven van onderwijs te maken heeft.

Er is een reserve voor het verweven van een eigen gebouw en dit op te knappen en in te richten als school, zodra de kans zich voordoet.

Ook is deze reserve bedoeld om groei te realiseren en het onderwijzend personeel een lange termijn baanzekerheid te garanderen.

Er wordt per maand slechts overgemaakt wat nodig is om de kosten te dekken, met een kleine reserve. De reden is dat het uit veiligheidsoverwegingen niet verstandig is om in Brazilië over ruime middelen te beschikken.

Klik hier om het beleidsplan te downloaden

 

Verslaglegging

Het jaarverslag is opgesteld met inachtneming van richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad van de Jaarverslaggeving.

Jaarverslag 2013
Klik hier om te downloaden

Jaarverslag 2014
Klik hier om te downloaden

Rapport Jaarrekening 2013
klik hier om te downloaden

Rapport Jaarrekening 2014
klik hier om te downloaden

Rapport Jaarrekening 2015
klik hier om te downloaden

Bestuursverslag 2015
Klik hier om te downloaden

Jaarverslag én financieel verslag 2016
Klik hier om te downloaden

Braziliaans jaarverslag 2016
Klik hier om te downloaden

Bestuursverslag 2017
Klik hier om te downloaden

Rapport jaarrekening 2017
Klik hier om te downloaden

Jaarverslag 2018
Klik hier om te downloaden

Jaarrekening 2018
Klik hier om te downloaden

Balanco patrimonial 2018
Klik hier om te downloaden

Jaarrekening 2019
Klik hier om te downloaden

Jaarverslag 2019
Klik hier om te downloaden

Balanco patrimonial 2019
Klik hier om te downloaden

Bestuursverslag 2020
Klik hier om te downloaden

Jaarrekening 2020
Klik hier om te downloaden

Jaarrekening 2021
Klik hier om te downloaden

Jaarrekening 2022
Klik hier om te downloaden

Bestuursverslag 2022
Klik hier om te downloaden